Regulamin konkursu facebook z dnia 29.12.2020 r.

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu na Facebook’u (zwanym dalej „Konkursem”) jest fundacja Tech Pomaga z siedzibą w Gdyni, ul. Stryjska 24, kod pocztowy 81-506, NIP: 5862361891 (zwana dalej „Organizatorem”).

 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest

  Organizator.

 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia

  przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo

  dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu

  www.facebook.com/TechPomaga (zwanej dalej “Fanpage”).

 8. Konkurs ma na celu propagowanie zainteresowania nowymi technologiami, szczególnie drukiem 3D oraz programowaniem.
 9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat

  Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

2. Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy portalu społecznościowego Facebook na terenie Polski, będący użytkownikami i posiadającymi aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy regulamin (dalej zwany: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do

   Konkursu;

  • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą

   procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

  • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  • jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

3. Nagroda

 1. W Konkursie przewidziano nagrody za zajęcie I (pierwszego) miejsca dla 1 (jednego) Uczestnika, oraz 2 (dwie) nagrody dodatkowe dla 2 (dwóch) Uczestników którzy przesłali najlepszy komentarz na fanpagu, wyłoniony w sposób wskazany w §6.

  Nagrody w Konkursie “Gry w 3D” zostaną przyznane 3 (trzem) Uczestnikom, którzy w toku Konkursu, przesłali najlepsze komentarze z odpowiedzią na pytanie pt. „Gdybym miał/a drukarkę 3D to jaką grę bym wydrukował/a? ”. Przy czym, Organizator przewiduje sposób rozdzielenia nagród.

  I miejsce:

  Lampka nr 1 wydrukowana w drukarce 3D.

  Nagrody dodatkowe (dla dwóch Uczestników):

  Lampka nr 2 wydrukowana w drukarce 3D.

 2. Organizator zobowiązuje się do przekazania określonych nagród autorom zwycięskich

  komentarzy. Informacja o Nagrodach będzie zawarta w treści postu o Konkursie opublikowanego w serwisie Facebook, na fanpage’u

  www.facebook.com/TechPomaga

 3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.
 4. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny

  ani jakakolwiek inne nagrody.

 5. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny

  ani jakakolwiek inne nagrody.

4. Miejsce, czas i zasady konkursu

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na

  portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem

  www.facebook.com/TechPomaga

 2. Konkurs trwa od dnia 29 grudnia 2020 r. od godz. 17:00 do dnia 12 stycznia  2020 r. do

  godz. 23:59.

5. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  • Odpowiedź na pytanie pt. „Gdybym miał/a drukarkę 3D to jaką grę bym wydrukował/a?” oraz zamieszczenie (w formie komentarza pod postem konkursowym opublikowanym na Fanpage’u Organizatora).
  • Każdy z komentarzy konkursowych znajdzie się w pod postem konkursowym,
  • czas trwania konkursu określony jest w treści postu konkursowego. Organizator ma prawo

   przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na fanpage’u Organizatora w

   serwisie Facebook,

  • po zakończeniu Konkursu, spośród Komentarzy Konkursowych przesłanych w trakcie jego trwania. Organizator wybierze 3 zwycięskie odpowiedzi,
  • w czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik może przesłać tylko 1 (jeden) komentarz.
  • informacje o Zwycięzcy w danym Konkursie, zostaną opublikowane w terminie do 14

   stycznia 2021 r. do godziny 18:00 na Facebook’u Organizatora.

 2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem

  www.facebook.com/TechPomaga

6. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym

  Facebook.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne

  wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

 3. O przyznaniu nagród decyduje Organizator w drodze: analizy pod względem

  kreatywności, merytoryki odpowiedzi, złożoności oraz ciekawości wykonanej odpowiedzi na pytanie konkursowe, opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników

  Konkursu.

 4. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni trzech zwycięzców.
 5. Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem

  wiadomości prywatnej na Facebook’u lub za pośrednictwem maila na adres:

  techpomaga@techpomaga.pl , w celu ustalenia szczegółów przekazania nagrody do

  dnia 1 lutego 2021 r. do godziny 18:00.

 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do postu

  konkursowego oraz w poście na stronie www.facebook.com/TechPomaga .

 7. Warunkiem odebrania nagród przez Zwycięzców jest przesłanie do 19 stycznia 2021 r. do godziny 18:00 wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko osoby kontaktowej
  • adres korespondencyjny,
  • numer telefonu,
  • adres mailowy.
 8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego

  czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika

  prawa do nagrody.

 9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane Zwycięzcy do 1 lutego 2021 r. do godziny 18:00 na wskazany przez Uczestnika adres.
 10. Nagrody zostaną wysłane za pomocą firmy kurierskiej lub poczty na adres wskazany przez Uczestnika.
 11. Koszt związany z wysyłką ponosi Organizator.
 12. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.

7. Zakres odpowiedzialności organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych

  przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań

  związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie

  obowiązujących.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,

  których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w

  szczególności uczestników, którzy:

  • zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na

   portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie

   tekstowej, jak i graficznej);

  • podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami

   Facebooka;

  • podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  • ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  • tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu

  łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w

  celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

9. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

  •  kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w

   inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz

   danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

  • korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie

   obowiązującymi przepisami.

10. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 4 (czterech) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Reklamacja w formie wiadomości prywatnej na Facebooku, powinna zawierać pełne imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie wiadomości prywatnej do

  Uczestnika Konkursu.

11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2020 r. i obowiązuje do 28 lutego 2021 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

  cywilnego i inne przepisy prawa.

 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny

  właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

  Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie

  Organizatora: www.facebook.com/TechPomaga.

 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:

  www.techpomaga.pl/konkurs
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).